رد کردن لینک ها

تاثير تای چی بر بهبودي رفتار مصرف مواد مخدر، الكل و اعتياد

تاثير تاي چي بر بهبودي رفتار مصرف مواد مخدر، الكل و اعتياد:

وقتي صحبت از رفتار مواد مخرب مي شود ديگر مهم نيست كه آنرا اعتياد ، اجبار و يا ضرورت غير قابل مقاومت و يا انگيزه غير قابل كنترل بناميم.درمان اين شرايط بسيار گوناگون  است ولي هيچ جا بهتر از چين مشهود نيست كه در آنجا بيش از 2000 سال است كه رفتار اجباري و غير قابل كنترل ، شناخته و درمان شده است. اگر چه روش ها و متدهاي مختلفي بكار رفته ولي همگي دراصول چيني خود كه هماهنگيyin & yang  است مشترك بوده اند و نتيجه اصول تائوئيست مربوط به آنها در سه اصل بودائيسم بيان شده است يعني طمع ، خشم و رنج.

اين اصول چندين قرن قدمت دارندهنگامي كه اعتياد به ترياك در چين در دهه 1700 آغاز شد و از روشهاي درماني مختلفي استفاده شد وقتي از بريتانياي كبير و فرانسه تجارت ترياك به چين در اواسط دهه 1800 صورت گرفت علم رغم روش درماني يا فلسفه بكار رفته چيني ها اولين اقدام را در هر اعتيادي سم زدايي مي دانستند.از گوشت بوقلمون سود بسياري استفاده مي شد و انواع مختلفي جايگزين ميشد از طب سوزني تا ورزش گرفته تا انواع گياهان دارويي كه تنباكو متداولترين ماده جايگزين پس از معرفي اش در چين به حساب مي آمد.

مردم چين تفاوت ميان اعتياد فيزيكي به ترياك و مواد ديگر و اعتياد روحي و رواني و رفتار اجباري را مي دانستند و هر يك را به شكل متفاوتي درمان مي كردند.آنان همچنين متوجه شدن  كه درصد كمي از همه ي اعتياد ها و رفتارهاي اجباري توسط خود شخص درمان مي شود. يعني افراد فقط بايد تصميم به ترك اعتياد بگيرند حال چه مصرف ترياك باشد چه الكل باشد و چه رفتار مخرب ديگر و نبايد هرگز به سوي آن برگردند.البته درصد موفقيت در اين روش 1 تا 3 درصد ب بود حال مهم نبود كه روش بكار رفته تا چه حد ناموثر و يا عجيب بايد اما يك وجه تشابه همه متدها تعهد معتاد به اين برنامه و آگاهي شخص و بهبوديش توسط خودش بوده است.

اگر شخص تمايل به تغيير خودش نداشته باشد هيچ برنامه قابل اجرا نخواهد بود اما در هيچ روشي از راههايي كه در غرب به نام 12 قدم معروف است استفاده شد كه در ان افراد احساس درماندگي مي كنند تا بر شرايط موجود غلبه كند و در عوض يه يك نيروي برتر خارجي تكيه مي كند هر چند كه شناخته شده است.

موفق ترين برنامه هايي درماني چيني كه به افراد كمك كرده است تا فكر و جسم خود را با هم هماهنگ كنند بدون اينكه به شرايط خارجي بيانديشند و نگران آن باشند. يعني قدرت احتمالي براي تغيير كردن از درون ناشي مي شود و از طريق هدايت و راهنمايي دكتر تغيير صورت مي گيرد و يا در نهايت از هماهنگي با طبيعت وI CHing ناشي ميشود.

دو تا از موفق ترين روشهايي شناخته شده متدهاي دروني و بيروني اند. در روش دروني از تنفس و مديشين براي آموزش ذهن و فكر جهت كنترل بدن و روح و روان استفاده مي شود در حالي كه در روش خارجي بدن و جسم با ورزشهاي خاص و كنترل تنفس آموزش داده ميشود كه خود نيز سبب تغيير روح و روان مي شود البته روش هايي نيز وجود دارد كه آميزه اي از روش هاي دروني و بيروني اند.

در روش خارجي، از سرگرمي جسمي استفاده مي شود كه شامل ورزش و تمرينات فيزيكي ، اموزش تاي چي و نيز تمرينات جسمي سخت در برابر موانع طبيعي است مانند بالا رفتن از كوه ، رويا رويي با شرايط خطرناك و دشوار و ديگر فعاليت هايي كه در آنها به قدرت جسماني و ذهني نيز نياز است.

اين نوع تمرينات و تمرين هاي ديگر موقتي بودند كه فرد را از حالت اجباري و اعتياد به شخص تبديل مي كند كه خود را كنترل كند و ازطريق سرگرم كردن فكرش خود را مديريت مي كند.البته اين تاثير كوتاه مدتي داشته و اينطور دليل آورده شده كه وقتي اعتياد فيزيكي با روش هاي ترك بر طرف مي شود ذهن و فكر هنوز درگير مواد است و اين درگيري را مي توان با چيز ديگر جايگزين كرد و يا با انرژي هاي تامين شده از طريق ورزش و منحرف ساختن فكر و جسم از ميان بر داشت اما ورزش هم شبيه به ترياك مستلزم بالا رفتن كميت است تا نياز فكر و مغز بر طرف شود يعني مغز سريعاً به عناصر و محرك هايي كه از طريق ورزش تامين مي شود عادت مي كند و اين مستلزم آن است كه ورزش بيشتري انجام شود تا نياز مغز و فكر تامين شود همچنين انحراف فكري و جسمي نه تنها بايد همواره تغيير كند بلكه به گذشت زمان نياز است وقت صرف شود.

ادامه دارد ….

 

تدوین و ترجمه: رضاعابدین پور

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه